Аԥсуа «Радиотеатр» аԥсуа бызшәа аиқәырхареи арҿиареи ирызкуп. Шьҭа дызусҭзаалак, ианакәзаалак, дахьыҟазаалак аԥсуа лакәқәа аԥсышәала рыхҩылаареи рзыӡырҩреи рзы алшара имоуп.

Даур Занҭариа "Сышә аӡә дасит"

даԥхьоит: Ҭемраз Чамагуа

0:00 0:00

Таиф Аџьба "Қәацәеи Машьеи"

даԥхьоит: Маиа Џьыкырҧҳа

0:00 0:00

Борис Гәыргәлиа "Ахатәы бызшәа"

даԥхьоит: Гәдиса Ҭодуа

0:00 0:00

Геннади Аламиа "Аиаҵәара"

даԥхьоит: Ҭемраз Чамагуа

0:00 0:00

Зина Ажьиҧҳа "Сыбзиабара"

даԥхьоит: Маиа Џьыкырҧҳа

0:00 0:00

Таиф Аџьба  "Сцон аҩныҟа хәылбыҽхала"

даԥхьоит: Кьесоу Ҳагба

0:00 0:00

Таиф Аџьба "Ари амшгьы цеит ашьшьыҳәа"

даԥхьоит: Маиа Џьыкырҧҳа

0:00 0:00

Рауль Ласурия "Адәыкрын"

даԥхьоит: Кьесоу Ҳагба

0:00 0:00

Баграт Шьынқәба "Ашәҭ"

даԥхьоит: Маиа Џьыкырҧҳа

0:00 0:00

Гунда Сақаниаҧҳа "Шәлыламкьысын сан"

даԥхьоит: Гунда Сақаниаҧҳа

0:00 0:00